..::DANH MỤC XÉT NGHIỆM::..
Tìm Xét Nghiệm Theo Tên:  


Teân Xeùt Nghieäm (Test)Giaù Tieàn (Price)Caùch Laáy Maãu (Method)Choïn Xeùt Nghieäm
* ROMA TEST :350 
* Soi töôi nhuoäm dòch aâm ñaïo50 
17-OH-Progesterone120Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
A.F.P80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
A.F.P (Dilute 1)80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
A.F.P (Dilute 2)80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Acid Phosphatase30Maùu ñoâng 2ml
ACID URIC CLEARANCE:50 
ACTH (affternoon)120EDTA 2ml
ACTH (morning)120EDTA 2ml
ACTH (morning) Roche120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Active Renin150EDTA 2ml
ADA (ADENOSINE DEAMINASE):170EDTA 2ml , Maùu ñoâng 3ml
ADDIS COUNT:30Nöôùc tieåu 3h (Urine in 3h)
Adeno Virus IgG70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Adeno Virus IgM70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
ADH (Anti Diuretic Hormone)200EDTA 2ml
Adrenalin/Blood200EDTA 2ml
AFP L3 + AFP Profile280Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
ALA/Urine100Nöôùc tieåu 24h, Nöôùc tieåu (Random urine)
ALA/Urine 24h100Bình cate 24h (24h cate container)
AlaTOP Allergy Screen (IgE Spec.)100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Albumin20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Albumin/Urine20Nöôùc tieåu (random urine)
Aldosterone:150Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Alk Phosphatase20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Alpha 1 Antitrypsine50Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Alpha 2 - macrolobulin200Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Alpha TNF250Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
AMA-M2100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
AMH (Anti-Mullerian Hormon)350Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Amibe/Stool60Phaân (Stool)
Amoniac/Blood (NH3)35EDTA 2ml (gôøi trong voøng 30 Phuùt)
Amoniac/Urine35Nöôùc tieåu (random urine)
Amphetamin/ Urine60Nöôùc tieåu (random urine)
Amylase/Blood25Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Amylase/Fluid25Dòch (Fluid)
Amylase/Urine25Nöôùc tieåu (random urine)
ANA 8 PROFILE 800Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
ANA Test70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
ANCA Screen 100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Androstenedione150Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Angiostrongylus cantonensis IgG70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Angiostrongylus cantonensis IgM70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti - HBc Total (IgG+IgM)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti - HBc Total (IgG+IgM) (Roche)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti C1q (Quantitative)200Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti Cardiolipin IgG80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti Cardiolipin IgM80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti HAV - IgG (Abbott)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
ANTI HAV IgM120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti HAV Total (Siemens)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti HBc-IgM120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti HBe90Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti HBs (Ñ.löôïng, quantitative)90Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti HCV (3rd Gen)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti HDV-IgG90Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti HDV-IgM90Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
ANTI HEV-IgG120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
ANTI HEV-IgM120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti HIV100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti Microsomal (TPOAb) B. Coulter120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti Microsomal(TPOAb) (Abbott)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti Microsomal(TPOAb) (Roche)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti Nucleosome150Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti Phospholipid IgG80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti Phospholipid IgM80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti SS-A(R0)100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti SS-B(La)100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti thrombin III200CITRAT 2ml
Anti Thyroglobulin (Abbott)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti Thyroglobulin (Roche)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
AntiCCP(CyclicCitrullinated Ab)150Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti-Centromer B100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti-dsDNA200Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti-GAD150Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti-GAD (Hoaøn Myõ)150 
Anti-GAD (sau aên 2h)150Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti-Histone100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti-Jo-1100Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Anti-RNP-70100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti-RNP-Sm100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti-Scl-70100Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Anti-Sm100Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Anti-SS-A100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Anti-SS-B100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
aPTT (Sysmex CS2000)40CITRAT 2ml
aPTT (TCK - Sysmex)40CITRAT 2ml
aPTT(TCK)40CITRAT 2ml
Ascaris lumbricoides IgG70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Ascaris lumbricoides IgM70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
ASO (Quantitative)50Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Aspergillus-IgG110Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Aspergillus-IgM110Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
B.N.P400EDTA 2ml
BACTERIOLOGIC CULTURE:150Nöôùc tieåu, maùu, ñaøm, dòch, (Urine,Blood, Spuntum, Fluid)
BACTERIOLOGIC CULTURE:150 
Barbiturate/ Urine60Nöôùc tieåu 30ml (Random Urine)
Benzodiazepine/Urine60Nöôùc tieåu (Random Urine)
Beta CrossLaps/serum:90Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
BetaHCG/Blood100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
BetaHCG/Blood100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
BetaHCG/Blood (B. Coulter)100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
BetaHCG/Urine (Elisa)20Nöôùc tieåu (Random urine)
BetaHCG/Urine (Quantitative)100Nöôùc tieåu (Random urine)
BetaHCG/Urine (Quantitative)100Nöôùc tieåu (Random urine)
Bilan Lipide:125Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Bilirubin T30Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
BK(AFB) Fluid II40Dòch (Fluid)
BK(AFB) Fluid III40Dòch (Fluid)
BK(AFB)/Fluid I40Dòch (Fluid)
BK(AFB)/Sputum I40Ñaøm (sputum)
BK(AFB)/Sputum II40Ñaøm (sputum)
BK(AFB)/Sputum III40Ñaøm (sputum)
BK(AFB)/Sputum IV40Ñaøm (sputum)
BK(AFB)/Sputum V40Ñaøm (sputum)
BK(AFB)/Sputum VI40Ñaøm (sputum)
BK(AFB)/Stool40 
BK(AFB)/Urine I40Nöôùc tieåu (random urine)
BK(AFB)/Urine II40Nöôùc tieåu (random urine)
BK(AFB)/Urine III40Nöôùc tieåu (random urine)
Bleeding time &Coagulation time:20 
Blood Culture150Loï Caáy Maùu
BLOOD GAS (A.B.G):100Maùu ñoäng maïch+Heparin
Blood Group (ABO + Rh):70EDTA 2ml
BUN20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
c P.S.A120Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
C. Trachomatis PCR100 
C. Trachomatis PCR (haäu moân)100 
C. Trachomatis PCR (hoïng)100 
C. Trachomatis PCR (nieäu ñaïo)100 
C.A 19-9 (Abbott)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
C.A 19-9 (Roche)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
C.A 19-9 (Siemens)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
C.E.A120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
C.E.A (Dilute 1)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
C1 (Penicillin G)100 
C2 (Penicillin V)100 
C370Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
C470Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Ca20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Ca ++20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
CA 125 (O.M Cancer)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
CA 15-3 (B.R Cancer)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
CA 72-4 (Cancer antigen 72-4)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Calcitonin (Siemens)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Candida-IgG110Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Candida-IgM110Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Catecholamines/ Plasma600 
Catecholamines/ Urine 24h600 
Ceruloplasmine75Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Chlamydia -IgG50 
Chlamydia -IgM50 
Chlamydia pneumoniae-IgG80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Chlamydia pneumoniae-IgM80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Chlamydia trachomatis IgG80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Chlamydia trachomatis IgM80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Cholesterol, Total25Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Cholinesterase (CHE)50Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Cl_/Serum20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Clonorchis sinensis IgG70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Clonorchis sinensis IgM70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
CMV DNA (Roche)700EDTA 2ml, Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
CMV DNA (Roche) (Saliva)700EDTA 2ml, Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
CMV DNA Realtime300EDTA 2ml, Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
CMV IgG (Abbott)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
CMV IgM (Abbott)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
COAGULATION PROFILE:160Citrat 1cc (whole blood +citrat 1cc)
Copeptin350Maùu choáng ñoâng hoaëc maùu ñoâng
Copper (Cu)60Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Cortisol/Blood (Afternoon) (CLIA)80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Cortisol/Blood (Morning) (CLIA)80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Cortisol/Blood 30 min80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Cortisol/Blood 60 min80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Cortisol/Urine80Nöôùc tieåu 24h
C-Peptid (Ñoùi)100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
C-Peptid (Sau aên 2 giôø)100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
C-Peptid/ Urine100 
C-Peptide/Urine100 
CPK60Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
CPK-MB (Abbott)60Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
CPK-MB (Olympus, Siemens)60Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Creatinin/Serum20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Creatinin/Serum20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Creatinin/Urine20Nöôùc tieåu (Random urine)
Creatininine Clearance50Nöôùc tieåu 2h
Cyclosporine (Blood + EDTA)250EDTA 2ml
Cyclosporine (C1)250EDTA 2ml
Cyfra 21-1120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
CYP2C19*2 genotype (rs 4244285)600EDTA 2ml
CYP2C19*2*3 genotype100EDTA 2ml
CYSTATIN C100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Cysticercose IgG70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Cysticercose IgM70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
D.Dimer (ACL TOP 300)120CITRAT 2ml
D.Dimer (Stago, quantitative)120CITRAT 2ml
D1 (D. pteronyssinus)100maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
D2 (D. farinae)100maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
D201 (Blomia tropicalis)100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
D3 (D. microceras)100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Dengue NS1 Ag Strip150Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
DengueFever-IgG75Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
DengueFever-IgM75Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
DHEA.SO4:80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Diazepam/Urine60Nöôùc tieåu( Random Urine)
Digoxin100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Direct exam/Urine20 
DNA Extraction (MN96)300 
Dopamine200EDTA 2ml
E.PROTEIN/Urine:100Nöôùc tieåu 24h (Urine in 24h)
EBV DNA (Roche)700EDTA 2ml, Maùu ñoâng 3ml
EBV DNA Realtime300EDTA 2ml, Maùu ñoâng 3ml
EBV-IgG80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
EBV-IgM80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Echinococcus IgG70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Echinococcus IgM ( Hydatid )70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
ENA - Profile 6600Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
ENA Plus (Screening)200Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Enterovirus IgG50Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Enterovirus IgM50Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Erythropoietin (EPO) ñònh löôïng100 
ESR (VS):20CITRAT 2ml
Estradiol (E2)80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Estradiol (E2) (Dilution 1)80 
EV71 (Beänh tay chaân mieäng)500Dòch, Phaân.
F23 (Crab)100oáng ñoû 3cc (Red - top tube 3cc))
F24 (Shrimp)100oáng ñoû 3cc (Red - top tube 3cc))
F27 (Beef)100oáng ñoû 3cc (Red - top tube 3cc))
F45 (Yeast)100oáng ñoû 3cc (Red - top tube 3cc))
Factor V200CITRAT 2ml
Factor V Leiden200CITRAT 2ml
Fe/Urine25Nöôùc tieåu 24h (urine in 24h)
Ferritin80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Fibrinogen (ACL TOP)40CITRAT 2ml
Fibrinogen (Stago)40CITRAT 2ml
Fibrinogen (Sysmex)40CITRAT 2ml
FibroTest/ActiTest:1200Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
FLUID ANALYSIS:50Dòch (Fluid)
FLUID ANALYSIS:50Dòch (Fluid)
Folate/Serum (Siemens)100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Free Beta HCG100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Free PSA120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Free T3 (Abbott)60Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Free T3 (Roche)60 
Free T3 (Siemens)60Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Free T460Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Free T4 (Beckman coulter)60Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Free Testosterone200Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Fructosamine90Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
FSH80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Fungus Culture250 
Fungus Exam40 
Fungus Exam (Soi töôi tìm naám)40Da... (Skin...)
Fungus Exam (Soi töôi tìm naám)40 
Fungus Exam (Soi töôi tìm naám)40 
Fungus Exam (Soi töôi tìm naám)40 
Fungus Exam(Soi töôi tìm naám)40 
Fx10100oáng ñoû 3cc (Red - top tube 3cc))
Fx2100oáng ñoû 3cc (Red - top tube 3cc))
Fx5( Food allergens )100maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
G6-PD/Blood100EDTA 2ml
Gamma Interferon 200Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml), Dòch
Gamma Interferon200Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml), Dòch
Gastrin100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
GGT25Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Globulin20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Glucose20 
Glucose (FPG)20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Glucose (Random)20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Glucose(After 120')20 
Glucose(After 30')20 
Glucose(After 60')20 
Glupostprand 1h20Maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Glupostprand 2h20Maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Glupostprand 30p20 
Glupostprand 3h20Maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Glupostprand 4h20Maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Glupostprand 5h20Maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Gnathostoma IgG70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Gram stain40Dòch (Fluid)
Gram stain140Dòch (Fluid)
h.G.H (Siemens)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
h.G.H (Siemens)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
h.G.H (Siemens)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Haptoglobin40Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Hb ELECTROPHORESIS:250EDTA 2ml
HbA1C (HPLC):90EDTA 2ml
HBeAg90Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBsAg (Ñ.tính, qualitative)80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBsAg Ñònh löôïng (Abbott)350Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBsAg Ñònh löôïng (Roche)350Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBV DNA (VA)100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBV DNA Cobas (Roche)1200Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBV DNA Taqman250Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBV DNA Taqman(VA)125Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBV Genotype Taqman + ADV700Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBV Genotype Taqman700Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBV Genotype Taqman + LAM700Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBV Genotype Taqman + LAM, ADV800Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBV-b.DNA ( Siemens)900Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HBV-DNA200Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HCV Ag (Abbott)350Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HCV b.RNA (Siemens)900Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HCV Genotype NS5B (Sequencing)1000Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HCV Genotype Taqman700Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HCV RNA (VA)220Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HCV RNA Cobas (Roche)1300Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HCV RNA Taqman450Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HCV RNA Taqman (VA)255Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HCV-RNA400Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HDL Cholesterol25Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HDVAg90Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Heroin,Morphin/Blood (EIA)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Heroin,Morphin/Urine60Nöôùc tieåu (Random Urine)
HIV Ag/Ab Combo100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HLA B27800 
Homocysteine Total120Gôûi Serum trong voøng 6h ôû nhieät ñoä 4 ñoä C
HP Test-IgG80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HP Test-IgM80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HP-Ag/Stool (EIA)150Phaân (stool)
HPV - DNA (Human Papiloma virus)200Dòch (Fluid)
HPV - Genotyping (haäu moân)200Dòch (Fluid)
HPV - Genotyping (hoïng)200Dòch (Fluid)
HPV - Genotyping (nieäu ñaïo)200Dòch (Fluid)
HPV Cobas Roche450 
HPV Genotype (VA)140Dòch (Fluid)
HPV-Genotyping250Dòch (Fluid)
hs CRP (Roche)55Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HSV 1,2 IgG80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HSV 1,2 IgM80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
HSV DNA 1,2 REALTIME200Maùu ñoâng, Dòch, Dòch naõo tuûy.
Human Interleukin 28B gene700EDTA 2ml
Hx2 (D1, D2, D3)100oáng ñoû 3cc (Red - top tube 3cc))
ICA (Islet cell Autoantibody)150Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
IDR40 
IgA70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
IgA/CSF70Dòch naõo tuûy(CSF)
IgE100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
IGF 1 (Siemens)120Maùu ñoâng 3ml (Whole blood 3ml)
IgG70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
IgG/CSF70Dòch naõo tuûy(CSF)
IgM70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
IgM/CSF70Dòch naõo tuûy(CSF)
Influenza A IgG50Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
INR40CITRAT 2ml
Insulin (1h post prand)80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Insulin (2h postprand)80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Insulin (3h post prand)80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Insulin (Fasting)80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Interleukin - 17A350 
Interleukin 2200Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Interleukin 6200Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Ion Ca/Urine20 
Ion Cl/Urine20Nöôùc tieåu 24h
Ion K/Urine20 
IONOGRAMME/URINE:80Nöôùc tieåu 24h
IONOGRAMME:80Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Iron (Saét/HT)25Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Japanese Encephalitis-IgG100maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Japanese Encephalitis-IgM100maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
K20Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
K/Urine20Nöôùc tieåu (random urine)
Kappa, Lambda light chains800Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Keton/Urine20Nöôùc tieåu (Random urine)
Ketone/Blood (Beta-Hydroxybutyrate)20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Lactic Acid (Lactate)30Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
LDH/Fluid25Dòch (Fluid)
LDH-L25Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
LDL Cholesterol25Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
LE CELLS40Maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
LEGIONELLA Pneumophila IgG70 
LEGIONELLA Pneumophila IgM70 
Leptin:150 
Leptospira-IgG100maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Leptospira-IgM100 
LH80maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
LH180 
Lipase/Blood60 
LIPOPROTEIN_APO-A150Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
LIPOPROTEIN_APO-B50Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
LIVER FUNCTION TEST:140Maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
LKM-1 (Liver Kidney)150OÁng ñoû 3cc (red - top tube 3cc)
Lp (a)50 
Magnesium(Mg)20Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Magnesium/Urine20Nöôùc tieåu (random urine)
Malaria (KSTSR)20Pheát lam maùu (Blood Smear)
Malaria (KSTSR1)20Pheát lam maùu (Blood Smear)
Malaria (KSTSR2)20Pheát lam maùu (Blood Smear)
Malaria/blood(P.f,P.v Ag) Sero:50Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Marijuana/Urine60nöôùc tieåu (random urine)
Measles-IgG(Sôûi)80Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Measles-IgM(Sôûi)80maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Melanine/Blood150Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Metanephrine/ Plasma300EDTA 2ml
Metanephrine/ Urine300 
Methamphetamine test/ Urine60Nöôùc tieåu (random urine)
MICRO.ALB/Urine (Quantitative):30Nöôùc tieåu (random urine)
Mumps IgG80 
Mumps IgM80maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Mycoplasma pneumoniae-IgG80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Mycoplasma pneumoniae-IgM80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Myoglobin90maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
N. Gonorrhea PCR100Dòch,Maùu ñoâng 3ml, Nöôùc tieåu
N. Gonorrhea PCR (haäu moân)100Dòch,Maùu ñoâng 3ml, Nöôùc tieåu
N. Gonorrhea PCR (hoïng)100Dòch,Maùu ñoâng 3ml, Nöôùc tieåu
N. Gonorrhea PCR (nieäu ñaïo)100Dòch,Maùu ñoâng 3ml, Nöôùc tieåu
N. Meningitidis - PCR650 
Na20Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Na/Urine20Nöôùc tieåu (random urine)
ÑDKST50 
NFS(C.B.C)(COÂNG THÖÙC MAÙU)60EDTA 2ml
NGAL TEST250 
Ñoät bieán EGFR (EGFR Mutant)4500Moâ Giaûi Phaãu Beänh
Ñònh Danh KST50 
Ñònh Löôïng Melatonin /nöôùc boït200 
Noradrenaline200 
NT - ProBNP II400 
Occult Blood (Ñònh löôïng)50 
Occult Blood 1 (Ñònh löôïng)50 
Occult Blood 2 (Ñònh löôïng)50 
Occult Blood(Ñònh tính)30phaân (stool)
ORAL GLUCOSE TOLERANCE:100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
OSTEOCALCIN:90Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
P.A.P70maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
P.S.A120maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
P.S.A (Dilute 1)120 
P/Urine20Nöôùc tieåu (random urine)
Paragonimus IgG (Saùn laù phoåi) 70oáng ñoû 3cc (red - top tube 3cc)
Paragonimus IgM70 
Parasist F50maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Pb/blood (chì/maùu)180EDTA 2ml
PCO220 
PCR/TB 1 (Urine,Sputum,Fluid)200Nöôùc tieåu, ñaøm, dòch ...(Urine, Sputum, Fluid...)
PCR/TB 2 (Urine,Sputum,Fluid)200Nöôùc tieåu, ñaøm, dòch ...(Urine, Sputum, Fluid...)
PCR/TB 3 (Urine,Sputum,Fluid)200Nöôùc tieåu, ñaøm, dòch ...(Urine, Sputum, Fluid...)
PEPSINOGEN400 
Peripheral Blood Smear:30EDTA 1cc (blood + EDTA 1cc)
PFA : CEPI350 
PFA : CEPI + CADP650 
PFA P2Y (Clopidogrel)600 
PFA: CADP350 
pH (Venous)20 
pH/ Dòch10 
PH/ MAÙU10Maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Phadiatop (Enviroment allergens)100oáng ñoû 3cc (Red - top tube 3cc)
Phenytoin (ÑL/HT)100 
Phospholipid50Maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Phosphorus (P04)20Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Plasmocyte20EDTA 1cc (Blood + EDTA 1cc)
Plt (Ñeám tieåu caàu)20 
Porphobilinogen (PBG)100nöôùc tieåu, nöôùc tieåu 24h (random urine, urine in 24h)
PRISCA TEST (3 thaùng giöaõ)300 
PRISCA TEST (3 thaùng ñaàu)300 
Pro GRP150 
Procalcitonin (PCT) (Roche)250 
Procalcitonin (PCT) (Siemens)250 
Progesterone80maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Progesterone ( Dilution1 )80 
Prolactine80maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Prolactine (Dilution 1)80 
Protein Bence Jones:25nöôùc tieåu (random urine)
Protein C300 
Protein C (Stago)300 
PROTEIN ELECTROPHORESIS:100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Protein S Activity300 
Protein/ CSF20 
Protein/ Urine Random25Nöôùc tieåu (random urine)
Protid, Total20Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
PT profile:40CITRAT 2ml
PTH100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Reserve Alk (Döï tröõ kieàm)25Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Reticulocyte40EDTA 2ml
RF (Quantitative)50Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
RIDA ALLERGY SCREEN (Panel1):500Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
RIDA qLine Allergy (Panel 4 ÑL):500Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
RIDA qLine Allergy(Panel1 VIET ÑL):600Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Rotavirus/Stool100Phaân (Stool)
RPR (VDRL)30Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
RPR(VDRL)30Maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Rubella-IgG100maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Rubella-IgM (Abbott)100maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Rubella-IgM (Roche)100 
Rubella-IgM (Siemens)100maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
SCC150maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Schistosoma mansoni IgG70OÁng ñoû 3cc
SEMEN ANALYSIS:80tinh dòch (sperm fluid)
Sero Amibe70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Sero Fasciola sp IgG70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Sero Filariasis IgG70Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
SGOT (AST)20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
SGPT (ALT)20Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
SHBG (Roche)80 
Sputum Culture150Ñaøm (Sputum)
Stercobilin/Stool25Phaân (Stool)
STONE ANALYSE (KIDNEY, URETER,...)50 
Stool Culture150Phaân (stool)
Stool Exam (COP)25Phaân (stool)
Stool Exam(COP)25phaân (stool)
Streptococcus pneumoniae/Fluid200Dòch (Fluid)
Strongyloides stercoralis IgG70oáng ñoû 3cc (Red - top tube 3cc)
Syphilis (Siemens)70maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
T.P.H.A50Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
T360maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
T460maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Tacrolimus (Abbott)550 
Taenia (Cysticercose - IgG) 70oáng ñoû 3cc (Red - top tube 3cc)
TB Antibody 50Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
t-CO220 
Test H.Pylori C13 (Breath test)600Hôi thôû
Testosterone ( Abbott)80maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Testosterone ( Siemens )80maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Theophylline (Siemens)90maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
Thu GPB300 
Thyroglobulin (TG)120Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Thyroglobulin (TG) (B. Coulter)120 
Total P1NP:300 
TOTAL PROTEIN/Urines 24h:25Nöôùc tieåu 24h (Urine in 24h)
Toxocara IgG70oáng ñoû 3cc (Red - top tube 3cc)
Toxoplasma gondii IgG (Abbott)100maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Toxoplasma gondii IgG (Roche)100 
Toxoplasma gondii IgG (Siemens)100maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Toxoplasma gondii IgM (Abbott)100maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Toxoplasma gondii IgM (Roche)100 
Toxoplasma gondii IgM (Siemens)100maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
TQ 40 
Transferrin50Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Trichinella Spiralis IgG70OÁng ñoû 3cc(Red - top tube 3cc)
Trichinella Spiralis IgM70 
Triglycerides25Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Troponin I100Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Troponin I Ultra100 
Troponin-T, hs100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Tryptase (TPS)700 
TSH 3-Ultra (Siemens):60 
TSH Receptor (TRAb)300oáng ñoû 3cc (red - top tube 3cc)
TSH u.sensitive (3rd G)60 
Tuberculosis Culture200Ñaøm, Dòch,nöôùc tieåu... (Sputum, Fluid,Urine...)
Unconjugated Estriol (uE3)80Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
UREA CLEARANCE:50Nöôùc tieåu 2h (Urine in 2h)
Urea/Serum20Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Urea/Urine20Nöôùc tieåu (random urine)
Uric Acid/Serum25Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
Uric Acid/Urine25Nöôùc tieåu (random urine)
URINARY ANALYSIS(TOÅNG PTNT):40Nöôùc tieåu (random urine)
URINARY ANALYSIS(TOÅNG PTNT):40 
Varicella Zoster IgA80 
Varicella Zoster IgG80 
Varicella Zoster IgM80 
Vitamin B12100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
Vitamin D Total250Maùu ñoâng 3 cc (whole blood 3cc)
VLDL Cholesterol25Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
VZV DNA REALTIME200 
Waaler Rose30Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
WIDAL Test50Maùu ñoâng 3cc (whole blood 3cc)
XN120 
Zinc/ Serum (Keõm/ maùu)150 
β2 Microglobulin ( Siemens)100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)
β2 Microglobulin (Dilute)100Maùu ñoâng 3ml (whole blood 3ml)